Lääketutkimuksiin liittyvää sanastoa

Tällä sivustolla, tutkimusilmoituksissa sekä kliinisissä lääketutkimuksissa yleisesti käytetään erikoissanastoa, joka voi vaatia perehtymistä. Lääketutkimukseen mahdollisesti osallistuessasi sinulla on aina oikeus saada tietoa tutkimuksesta ja sen terminologiasta selkokielellä. Hyvään alkuun pääset kuitenkin jo seuraavalla sanastolla.

Eettinen toimikunta

Valtakunnallinen tai alueellinen riippumaton terveydenhuoltoalan ammattilaisista ja muista kuin lääketieteen alaa edustavista jäsenistä (esimerkiksi maalikot, juristit) muodostettu toimikunta. Sen tehtävänä on varmistua tutkimukseen osallistuvien tutkimushenkilöiden oikeuksien, turvallisuuden ja hyvinvoinnin suojelemisesta. Varmistukseksi tästä toimikunta antaa lausunnon tutkimussuunnitelmasta, tutkijoiden soveltuvuudesta, laitteista sekä niistä menetelmistä ja aineistoista, joita käytetään tutkimushenkilöiden tietoon perustuvan suostumuksen saamiseksi. Riippumattomien eettisten toimikuntien asemasta on säädetty lailla.

Faasi

Vaihe, jakso; lääketutkimuksissa I–IV vaiheen tutkimukset (I vaihe: rajoitetut tutkimukset tavallisesti terveillä vapaaehtoisilla, II vaihe: suppeat tutkimukset potilailla, III vaihe: laajat tutkimukset potilailla, IV vaihe: lääkkeen myyntiluvan myöntämisen jälkeen tehtävät tutkimukset)

Farmakodynamiikka

Farmakologian osa, joka käsittelee lääkeaineiden vaikutuksia ja vaikutusmekanismeja elimistöön, elimiin ja soluihin

Farmakokinetiikka

Farmakologian osa, joka käsittelee lääkeaineiden vaiheita elimistössä eli imeytymistä, jakautumista, metaboliaa eli aineenvaihduntaa sekä erittymistä

Farmakologia

Lääkeaineoppi, lääkeaineiden käyttöä, vaiheita elimistössä ja vaikutuksia tutkiva lääketieteen ala; ks. myös kliininen farmakologia

Geneerinen nimi

Lääkkeen vaikuttavan aineen nimi; samalla geneerisellä aineella voi olla useita kauppanimiä

Geneettinen

Perinnöllisyyteen liittyvä, perinnöllinen

Hyvä kliininen tutkimustapa (good clinical practice, GCP)

Kansainvälinen ohjeisto, joka kattaa kliinisten tutkimusten suunnittelun, suorittamisen, kirjauksen, varmistamisen, analysoinnin ja raportoinnin. Säädös myös varmistaa sen, että tiedot ja raportoidut tulokset ovat uskottavia ja täsmällisiä ja että tutkimushenkilöiden oikeuksista, loukkaamattomuudesta ja luottamuksellisuudesta on huolehdittu.

Interaktio

Yhteisvaikutus, kahden tai useamman samanaikaisesti käytetyn lääkkeen yhteisvaikutus

Kaksoissokkokoe/-tutkimus

Vertaileva tutkimus, jossa sekä tutkittava että tutkija ovat tutkimuksen kestäessä tietämättömiä siitä, mitä tutkimuksessa käytetyistä hoitomuodoista (esim. lääkkeistä) tutkittava saa

Kliininen

Sairaanhoidollinen, potilaiden tutkimiseen tai hoitoon liittyvä

Kliininen farmakologia

Farmakologian alue, joka käsittelee erityisesti lääkehoitoihin liittyviä kysymyksiä (annos, vaikutusaika, oikea hoitopitoisuus, yhteisvaikutukset)

Kontrolloitu

Tutkimus, jossa lääkeainetta verrataan lumehoitoon tai toiseen, yleisesti tunnettuun vaikuttavaan lääkeaineeseen

Lume, lumelääke

Plasebo, näennäislääke, aine joka ei sisällä farmakologisesti vaikuttavia aineita ja jota käytetään vaikuttavan aineen vertailukohtana kaksoissokkotutkimuksissa

Metabolia

Aineenvaihdunta, maksan vierasaineita (lääkkeet, ympäristömyrkyt) hajottava ja muuntava toiminta

Molekyylibiologia

Tieteenala, joka tutkii erityisesti solun sisäisiä tapahtumia, solun sisäisten säätelyaineiden ja perimän ohjaamaa solun toimintaa

Placebo

Lume, plasebo, näennäislääke, aine joka ei sisällä farmakologisesti vaikuttavia aineita ja jota käytetään vaikuttavan aineen vertailukohtana kaksoissokkotutkimuksissa

Profylaksia

Suojaus, (ennalta) ehkäisy, estolääkitys, ennakkotorjunta

Randomisointi, randomisoitu

Satunnaistaminen, satunnaistettu; tutkittavan sijoittaminen sattumanvaraisesti joko vaikuttavaa ainetta tai lumelääkettä (tai kahta verrattavaa lääkeainetta) käyttävien ryhmään

Satunnaistaminen, satunnaistettu

Tutkittavan sijoittaminen sattumanvaraisesti joko vaikuttavaa ainetta tai lumelääkettä (tai kahta verrattavaa lääkeainetta) käyttävien ryhmään

Toksikologia

Aineiden myrkyllisyyttä ja niiden vaikutuksia sekä niiden aiheuttamien sairauksien hoitoa käsittelevä lääketieteen ala

Toksisuus

Myrkyllisyys, myrkkyvaikutus

Vaihtovuoroinen tutkimus (cross over study, COS)

Vertaileva hoitotutkimus, jossa kukin tutkittava saa peräkkäin kahta tai useampaa hoitoa tai hoitoa ja lumehoitoa eri järjestyksessä

Vaste

Elimistön, elimen, kudoksen tai solun reaktio hoitoon